Odborník na tieniacu techniku s dlhoročnou tradíciou

Dotácia na obnovu rodinného domu

Dĺžka čítania: 6 min., 30 sec.
Dotácia na obnovu rodinného domu

Program obnovy rodinných domov bude najväčším projektom v rámci Plánu obnovy pre domácnosti. Celkovo sa plánuje do roku 2026 podporiť obnovu približne 30 000 rodinných domov.

Kto bude mať nárok na dotáciu?

O obnovu sa bude môcť uchádzať majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom hodnotení či certifikáte musí byť uvedený ako rodinný dom (RD).
 • Dom je využívaný v prevažnej miere na bývanie. Na podnikateľské alebo hospodárske účely sa nemôže využívať viac ako 10% podlahovej plochy.
 • Energetická hospodárnosť pred obnovou domu sa musí určiť spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

O poskytnutie dotácie na obnovu domu bude môcť žiadať fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území SR aj v danom rodinnom dome (RD), je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým či podielovým) RD a nebola odsúdená na trestný čin z oblasti finančných podvodov a korupcie. Žiadateľ nesmie mať žiadne väčšie dlhy a nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom až do vyplatenia dotácie.

Ak má dom viac spoluvlastníkov, o dotáciu žiadajú všetci spolu. Ten, ktorý žiadosť predkladá, sa ale nazýva hlavným žiadateľom (ostatní spoluvlastníci ho musia na tento úkon splnomocniť).

Na čo budem môcť využiť dotáciu?

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň zrealizované aspoň jedno z nasledovných povinných opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

K tomu je možné pridať ľubovoľné z nasledovných voliteľných opatrení:

 • tepelné čerpadlo
 • fotovoltické panely
 • solárne kolektory
 • plynový kondenzačný kotol ale len ak: je súčasťou komplexnej obnovy domu, je v energetickej triede A, nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia či oleja.
 • rekuperácia
 • iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.
 • kotol na spaľovanie biomasy ani tepelné zdroje na olej či uhlie podporované nebudú
 • zelená strecha: intenzívna ak sa zavlažuje z akumulačnej dažďovej nádrže, extenzívna
 • akumulačná nádrž na dažďovú vodu podzemná a nadzemná
 • tieniaca technika
 • odstránenie azbestu

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu.

Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu.

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu povinných opatrení musí predstavovať minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov projektu. Výška oprávnených výdavkov na akumulačnú nádrž na dažďovú vodu a odstránenie azbestu nesmie prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Na projekt, ani na žiadnu jeho časť nemohol byť v minulosti vyplatený alebo schválený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia.

 

Aká bude výška dotácie?

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

 • 14 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30% až 60% oproti stavu pred obnovou
 • 19 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou

Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 60% skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

Ak však spĺňate nasledovné podmienky, môžete získať dotáciu vo výške do 18 000€ + preplatenie DPH na služby od platcov DPH, ktorá bude 95% oprávnených nákladov:

 • máte v rodičovskej alebo náhradnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou resp. vo viacdetnej rodine t.j. min. 1 rodič + 4 deti.

Podmienkou je trvalý pobyt žiadateľa v rodinnom dome. Takýto žiadateľ si musí dosiahnuť úsporu energie na úrovni 30% a zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sumy.

Ako dlho môže trvať obnova domu?

Ak realizujete obnovu na základe stavebného povolenia tak max. 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia).

Ak je obnova domu len na základe ohlášky, tak max. 8 mesiacov. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

Posledný možný termín je 31. marca 2026.

Pozn. SAŽP (Slovenská agentúra životného prostredia) môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie projektu, v prípade, že obnova domu zahŕňa aj investície, ktoré nie sú v rámci tejto výzvy podporované a ich ukončenie má priamy vplyv na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.

Bude možné aj spätné preplatenie nákladov?

Áno, ale dotácia sa nebude vzťahovať na práce, tovary a služby objednané alebo realizované svojpomocne pred 1. februárom 2020.

Tento dátum sa doloží objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry.

Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, ani dátum vystavenia objednávky nesmie byť skorší ako 1. február 2020.

Kedy sa spustí program obnovy rodinných domov?

od 17.10. 2022 bude možné predkladať žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu v rámci 1. a 2. výzvy.

Ukončenie výziev bude 28.2. 2023 alebo skôr po vyčerpaní pridelených prostriedkov.

Program obnovy rodinných domov však bude pokračovať pravidelne ďalšími výzvami až do r. 2026.

Ako môžem získať dotáciu?

Žiadosť musí byť podaná online, prostredníctvom formulára na stránke Obnovdom.sk.

Podrobnosti ohľadne podávania žiadostí a vypĺňania elektronického formulára budú upresnené pred termínom spustenia podávania žiadostí.

Podrobné texty jednotlivých výziev so všetkými detailami nájdete tu.

Ako nájdem dodávateľov stavebných prác?

Oslovte stavebného projektanta a špecialistu na energetické posúdenie rodinného domu.

Výber dodávateľov prác je vaším osobným rozhodnutím.

Osloviť môžete aj našu firmu, ktorá je určená ako partner práve pre dodávateľov prác a produktov pre program Obnov dom.